Motie Gevolgen Gaswinning met algemene stemmen aangenomen

Schade stopt niet bij gemeentegrens

GroenLinks was heel blij dat maandagavond 17 februari tegen middernacht, na een lange en soms emotionele raadsvergadering, de gehele gemeenteraad zich achter een motie schaarde die wij hadden ingediend, met de mede-ondertekening van CDA en D66.

Henk Bakker lichtte de motie als volgt toe:

"Als GroenLinks hebben wij ons in de afgelopen jaren ingezet voor het bouwen van aardgasvrije woningen, voor het bouwen van aardbevingsbestendige woningen en voor het gebruik van duurzame (zonne-)energie. In deze raad met wisselend succes. Er waren vragen van mijn fractie aan het college voor nodig om duidelijk te maken dat zich ook in onze gemeente al tientallen schadegevallen hebben voorgedaan als gevolg van de gaswinning in onze regio. Bijzonder overigens dat het college meent, in navolging van de NAM (die uiteraard geheel "belangeloos" is in deze) dat bodemdaling niet tot schade kan leiden. Je hoeft geen ingenieur te zijn om te weten dat verzakking ook schade tot gevolg kan hebben.
Initiatieven voor aardgasvrij en aardbevingsbestendig bouwen zullen wij op een ander moment zeker opnieuw inbrengen, maar vanavond willen wij middels een motie het college opdracht geven om te werken aan compensatie voor waardedaling van huizen en andere gebouwen die het gevolg is van schade. Wij zijn bijzonder blij dat de CDA-fractie deze motie samen met ons wil indienen, te meer omdat een prominent lid van die partij uit een naburige gemeente onlangs meende dat een dergelijke oproep van GroenLinks ongepast was."

De PvdA-fractie mopperde eerst nog wel dat hij nu wilde inzetten op veiligheid en dat die compensatie later nog wel eens kon. De GroenLinks-fractie constateerde verheugd dat er nu kennelijk ook bij andere fracties steun is voor aardbevingsbestendig bouwen, hierin stond zij een paar maanden geleden nog helemaal alleen. Uiteraard zijn we graag bereid om samen met de PvdA hiervoor een nieuwe motie in te dienen. Wordt dus vervolgd. De VVD waarschuwde dat we niet teveel nadruk op de schade moeten leggen, want daarmee werken we in de hand dat er geen mensen meer in ons gebied willen wonen. Wij menen echter dat wij het hebben over reële problemen en dat we het onszelf beslist niet aanpraten.

Het college, bij monde van CDA-wethouder Fred Stol, ontraadde de motie stellig, maar dat nam niet weg dat alle fracties zich achter de motie opstelden. Een goede stap.

Op de foto de kerk van Niehove, één van de gebouwen in onze gemeente met aardbevingsschade (foto: Aernout Steegstra)

Hieronder de integrale tekst van de motie:

MOTIE

Vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Zuidhorn in vergadering bijeen op maandag 17 februari 2014,

kennis nemende van:

  • de maatregelen die het kabinet heeft genomen naar aanleiding van het onderzoek naar de gevolgen van de aardgaswinning in de provincie Groningen;
  • de beantwoording van vragen over de gevolgen van de gaswinning door het college van Zuidhorn (bij brief van 11 februari 2014);

overwegende dat:

  • er sinds 16 augustus 2012 sprake is van 61 schademeldingen in de gemeente Zuidhorn;
  • het mogelijk is dat de aardgaswinning en de bodemdaling die daarvan het gevolg is, op termijn invloed heeft op de waarde van huizen en ander onroerend goed als gevolg van opgetreden schade;
  • het logisch lijkt dat de WOZ-waarde in het te bepalen referentiejaar als nulmeting zou kunnen dienen;

draagt het college op:

  • in overleg te treden met de Vereniging Groninger Gemeenten, provincie en rijk over een compensatie voor te verwachten schade, in ieder geval voor waardedalingen veroorzaakt door schade;

en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van GroenLinks, het CDA en D66

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk