Wijkagent Oostra op 24ste ledenvergadering Dorpsbelangen

Op dinsdag 15 april 2014 is er voor de 24ste maal een Algemene Ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk.

De Ledenvergadering begint om 20.00 uur in zaal Recreatiecentrum “De Enk”.

(Ello’s Place).

 

Agenda:

1. Opening door voorzitter R. Wolf.

2. Verslag van de Jaarvergadering op 25 april 2013.

3. Jaarverslag 2013.

4. Kort Historisch Overzicht 1990-2014.

5. Financieel verslag 2013.

Financiële ondersteuning vanuit Dorpsbelangen was er in 2013 o.a. voor:

-de 30 april festiviteiten

-de intocht van Sinterklaas

-de nationale straatspeeldag in juni

-de traditionele puzzelrit voor automobilisten

-de oudejaarsviering van “Grijpskerk Gezellig”

6. Verslag kascommissie (mevr. J. Camfferman en dhr. P.L.I. Rademaker).

7. Benoeming van de kascommissie 2014.

8. Het jaarlijks overleg met het College van B & W, gesprek met verenigingen.

9. Bestuursverkiezingen.

   Aftredend en niet herkiesbaar dhr. R. Stegink.

   Kandidaten kunnen, vergezeld van vijf handtekeningen, worden ingediend tot en met 14

   april 2014 op het secretariaat, Burmanniastraat 17, Grijpskerk.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Pauze

Na de pauze vertelt wijkagent Harry Oostra over zijn werkzaamheden als buurtagent voor Grijpskerk en beantwoordt vragen van aanwezigen.

 

Alle leden zijn van harte welkom. Nog geen lid! Contributie bedraagt € 10,00.

Lid worden kan per email: dijkema.m@home.nl

U ontvangt een beknopt historisch overzicht na aanmelding.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk