Raad Zuidhorn: zo snel mogelijk sociale teams

Sociale teams of buurtteams in alle dorpen in Zuidhorn moeten er zo snel mogelijk komen. Met uitzondering van VVD en ChristenUnie bepleitten alle raadsfracties dit maandagavond met het aannemen van een motie vanuit GroenLinks.

ChristenUnie schaarde zich achter haar wethouder Bert Nederveen. Deze stelde dat er in materieel opzicht al invulling aan de motietekst wordt gegeven. De twee VVD’ers stemden alle tien ingeleverde moties, waarvan een deel nadien werd ingetrokken, weg vanwege het wantrouwen dat volgens haar met de motieteksten zou worden gevoed. “Deze wethouder, deze ambtenaren en deze notitie verdienen vertrouwen”, aldus René Westerhoff-Dijkinga (VVD) over het decentraliseren van zorgtaken.

“We moeten niet meer wachten tot het mis gaat, maar direct het gesprek aangaan”, adviseerde Nederveen over probleemgezinnen of problematische individuen. “Als het mis dreigt te gaan, wacht dan niet. Praat met de buren erover of in de wijk of ga er als dorp mee bezig”. Bijna in dezelfde adem vertelde hij dat de gemeente nu al met Verenigingen van Dorpsbelangen de sociale structuur van de dorpen doorneemt. We hebben niet een spoorboekje bij de hand, maar zijn eigenlijk op trektocht”, concludeerde hij eerder over de voor de gemeente nieuwe zorgtaken. “Misschien moeten we af en toe niet om toestemming vragen, maar achteraf om vergiffenis”. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) haalde als eerste de sociale verbindingen op dorps-, buurt- en wijkniveau naar voren. “De ontmoeting bij slager en bakker worden belangrijker dan ooit”.

Westerhoff-Dijkinga benadrukte vooral het belang van goede communicatie tussen gemeente en burgers waarbij de privacy gewaarborgd dient te zijn. “Een paragraaf privacy en geheimhouding ontbreekt”, signaleerde de liberaal over het pak papier dat als ‘Sociaal Domein’ het hoofdmenu van de raadsvergadering vormde. “Deze paragraaf zou nog volgen, maar dat moet nu gebeuren. Verordeningen zijn al wel fijnmazig uitgewerkt, maar privacy niet”.

Alles inzien

De privacy werd door Jacob Klaas Star (CDA) anders ingekaderd. Hij toonde zich een warm pleitbezorger voor een speciale ombudsman die bij klachten van burgers over gebrekkige zorg van gemeentewege aan de bel zou kunnen trekken. Deze ombudsman zou in zijn optiek onafhankelijk dienen te zijn en alle registers mogen open trekken. “Hij mag alle dossiers inzien”. Het gevaar wankt volgens hem dat alle zorgaanbieders een eigen klachtenregeling in het leven roepen waardoor ze feitelijk de keurmeester zijn van hun eigen vlees en vet.

“Afspraken tussen gemeente en haar inwoners worden niet altijd in een voor beroep vatbare beschikking neergelegd”, tekenden CDA en GroenLinks er in een gezamenlijke motietekst bij aan. De opmerking dat de raad vanwege de talrijke transities en de velerlei onzekerheden de vinger aan de pols moet houden, ontlokte bij wethouder Nederveen een snedig weerwoord. “Soms heb ik het idee dat er tien vingers aan de pols worden gehouden en dat we de pols niet eens meer in beweging krijgen”. De motie over het instellen van ‘een ombudsman in Westerkwartierverband’ werd te elfder ure evenwel ingetrokken.

Toezicht

Reden hiervoor gaf wethouder Nederveen met een verwijzing naar het plan voor een toezichthoudend ambtenaar die wellicht namens alle Groningse gemeenten zal worden aangesteld. Het provinciebreed toezicht houden op transities in de zorg en de gevolgen daarvan brengt naar zijn mening ook met zich mee dat gemeenten de resultaten onderling met elkaar kunnen vergelijken. Daarnaast wees hij op de kosten voor een ombudsman, het ambtelijke voor- en nawerk en de houding van deze persoon. “Als je hem aanstelt als raad, dan ga je als raad op de casuïstiek, de zaak, zitten”.

Loket

Grote vraag blijft, aldus Jan Gutman (D66), of het openstellen van vier ‘fysieke loketten’ bij evenzovele gemeentehuizen in het Westerkwartier voor zorgvragen in de nabije toekomst werkt. “Is dit na de herindeling in 2018 nog haalbaar?” Vanuit de sfeer van herindeling bepleitte hij ook het samenvloeien van de portefeuilles Jeugdzorg en Onderwijs in een enkel wethouderschap.

Nederveen gaf als hint mee dit bij de komende coalitievorming in te brengen. Opvallenderwijs bracht ook GroenLinks de herindelingperikelen te berde. “Eerder dan in 2018 moet er één loket voor zorgvragen komen, anders gaat het tegen je werken”. Irene van Essen (ChristenUnie) beklemtoonde dat een goede gemeente ook voorbereid dient te zijn op het adequaat afwikkelen van incidenten.

Optimistisch

Over het algemeen toonde de raad zich optimistisch over het voorwerk van collegezijde. “Als er een wind van verandering blaast, bouwt de een scherm en een ander windmolens. Wij er zijn er klaar voor en we kunnen op 1 januari beginnen”. Dat stond met deze woorden voor de sociaal-democraat André Hatzman (PvdA) vast. “Uitstel heeft geen zin. Dat leidt alleen maar tot koudwatervrees. Let wel: gedoe komt er toch. Dat was in de vorige situatie ook zo. Begin”, adviseerde hij over het per 1 januari werken vanuit de gemeente op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatie. “Begin en wees waakzaam”. Unaniem werd na een ruim debat het Beleidsplan Sociaal Domein Westerkwartier vastgesteld.

Moties

Scherpslijperij leverde het stemmen over een aantal moties op. Doordat de VVD vanuit vertrouwen in het college al bij voorbaat alle moties verwierp, stemde ze ook tegen een motie van CDA en Groenlinks over overdadige salari?ring van zorgbestuurders. Met raadsmeerderheid werd deze motie aangenomen.
Bij het aanbesteden van zorgtaken moet het college van B en W nu ervoor waken dat de opdrachten niet terecht komen bij organisaties die niet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. De liberalen verbaasden zich over het in stemming brengen van de tekst. “Het college-akkoord is duidelijk en we weten welke lijn dit college kiest. Daarvoor hebben we niet meer een motie nodig”, aldus de VVD-fractie.

 

Bron: Westerkwartier

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk