Inspraakbijeenkomst De Wierde en MFC

Beste inwoner van Grijpskerk en omstreken,


Maandag 12 september organiseert de raad een inspraakbijeenkomst over het vestigen van een multifunctioneel centrum (mfc) in verzorgingshuis de Wierde in Grijpskerk. Omdat het voortbestaan van de Wierde van invloed is op Grijpskerk en omgeving, sturen we deze brief naar de inwoners van Grijpskerk en omstreken. Met deze brief willen we u graag informeren over ons voorstel aan de raad en over de genoemde inspraakbijeenkomst.

Korte terugblik
Hoe zat het ook al weer? De eerste plannen voor de ontwikkeling van de Rabobanklocatie (ook wel locatie Vogelzang genoemd) dateren van 2009. Een stedebouwkundig bureau heeft toen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor deze locatie. In 2011 heeft vervolgens een ontwikkelaar een aanvraag ingediend bij de gemeente om medewerking te verlenen aan een plan op deze locatie. In 2014 hebben wij een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot renovatie van Kerkplein 6. Alles overziend, hebben we in maart 2014 besloten ons te richten op renovatie van Kerkplein 6 en af te zien van medewerking aan de plannen op de Rabobanklocatie.

Wanneer begin dit jaar bekend wordt, dat verzorgingshuis de Wierde haar deuren moet sluiten op 1 januari 2019, komt ook de Wierde in aanmerking als mogelijke locatie voor een mfc.
Motie
In de raadsvergadering van 30 juni 2014 wordt een motie (voorstel) aangenomen, waarin de raad vraagt te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de (woningbouw)plannen voor de Rabobanklocatie breder te trekken. Het verzoek daarbij was ook te onderzoeken of een multifunctioneel gebouw danwel brede school te realiseren is met huisvesting van obs de Triangel, de bibliotheek en een dorpshuis. Deze motie was voor ons het vertrekpunt voor het vervolgtraject.

Draagvlak
In december 2014 is een brainstormsessie geweest met inwoners in Kerkplein 6. Daarnaast hebben we veelvuldig overlegd met de vereniging dorpsbelangen en woningbouwontwikkelaar Esbi. We kwamen tot de conclusie, dat er energie en draagvlak is in het dorp om door te gaan met de realisatie van een mfc.
Rond de zomer van 2015 zijn diverse varianten op een rij gezet. Hierbij hebben we gekeken naar de financiële haalbaarheid, ruimtelijke ordening, milieueisen, enz. In oktober 2015 zijn de plannen gepresenteerd aan de raad en deze zijn enthousiast ontvangen. We hebben bureau ICS uit Zwolle gevraagd te onderzoeken of deze plannen haalbaar zijn.

De Wierde
Terwijl bureau ICS de varianten uitwerkt, kondigt Zonnehuisgroep Noord eind februari 2016 aan het verzorgingshuis de Wierde met ingang van 1 januari 2019 te sluiten. Deze aankondiging maakt veel los in Grijpskerk en omstreken. De cliëntenraad, de huisarts, veel inwoners en organisaties willen onderzoeken of de Wierde behouden kan blijven. Ook het college en de raad staan hier achter en geeft adviesbureau KAW uit Groningen de opdracht dit te onderzoeken.

Door de nieuwe ontwikkelingen komt, naast de Rabobanklocatie en Kerkplein 6, ook de Wierde als alternatief voor het realiseren van een mfc in beeld.

Vier pijlers
Vanuit alle geledingen in Grijpskerk is de wens uitgesproken bij de ontwikkelingen in het dorp uit te gaan van de volgende vier pijlers:
1. Ontwikkeling mfc/behoud van de Wierde;
2. Obs De Triangel betrekken;
3. Ontwikkeling woningbouw;
4. Verbetering ingang dorp (Kievitsweg).

1. Ontwikkeling mfc/behoud van de Wierde
Het eindrapport van KAW is inmiddels verschenen. Eén scenario blijkt het best haalbaar. Dat is het scenario waarin iedereen die een beschermde plek met zorg nodig heeft in de Wierde kan wonen. In dit alternatief blijft de huidige zorgfunctie op kleinere schaal bestaan. Daarnaast komt er ruimte voor kort verblijf en voor ouderen, die nog geen zorgbehoefte hebben. De huidige multifunctionele ruimten zoals het grand café/restaurant zijn onmisbaar voor de bewoners. Door de gebruikers van Kerkplein 6, de bibliotheek en andere partijen zoals Certe (bloed prikken) en dagbesteding in de Wierde onder te brengen, kan ook dit deel financieel haalbaar worden. Dit idee wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Hiervoor vinden gesprekken plaats met het zorgkantoor Menzis, de beoogde zorgaanbieder NNCZ en gebouweigenaar Vestia. Op dit moment is nog niet zeker of het realiseerbaar is. De uitkomsten van de gesprekken zijn echter positief en hoopvol te noemen.

2. Obs De Triangel betrekken
Inwoners van Grijpskerk en ook de raad hebben nadrukkelijk gevraagd de school bij de ontwikkelingen te betrekken. In mei hebben we een gesprek gehad met de directies van Westerwijs (openbaar basisonderwijs) en PentaPrimair (christelijk basisonderwijs). Hierin hebben we vastgesteld, dat met het oog op het aantal te verwachten leerlingen het bouwen van een nieuwe school niet nodig is. In de school is op dit moment ruimte beschikbaar. Het bestuur van Westerwijs (openbaar onderwijs) is positief over het idee de peuterspeelzaal van Kerkplein 6 onder te brengen in de school.

3. Ontwikkeling woningbouw
Een andere belangrijke pijler is de woningbouwontwikkeling. Wij blijven in gesprek met Esbi om te onderzoeken wat de (woning)bouwmogelijkheden zijn van Kerkplein 6. Twee andere bouwlocaties in Grijpskerk, aan de Molenstraat en locatie Meindertsma (langs de Bindervoetpolder), staan al enkele jaren in de markt. De bouw is hier nog niet van de grond komen. Wij gaan in gesprek met de eigenaren van de gronden en spannen ons in een impuls te geven aan de woningbouw op deze locaties.

4. Verbetering ingang dorp
De vierde pijler is het verbeteren van de entree van de Kievitsweg en daarbij ook de school beter zichtbaar te maken. Dit onderdeel werken we verder uit en daarbij nemen we ook de parkeergelegenheid mee.

Voorstel
We stellen voor de bibliotheek en de gebruikers van Kerkplein 6 onder te brengen in de Wierde. De fysiotherapie kan daar ook een plek krijgen. Met een mfc in de Wierde kunnen we de toekomst van dit verzorgingshuis veilig stellen. De functies die overblijven zoals Sport je Fit en het kinderdagverblijf, moeten ergens anders worden ondergebracht. We proberen deze partijen te faciliteren. Zo hebben wij onlangs gesproken met de eigenaar van Sport je Fit over zijn uitbreidingsbehoefte. De huidige bibliotheek kan onderdak bieden aan het kinderdagverblijf en de verhuur van een gedeelte aan Sport je Fit kan blijven bestaan.

Rekening houdend met de vier pijlers en de haalbaarheid van de mogelijke varianten, stellen we de raad het volgende voor:
• in te stemmen met de koers dat de gemeente medewerking verleent aan het realiseren van een mfc in de Wierde;
• ons (het college) uitvoering te laten geven aan de verkoop van Kerkplein 6, de invulling van de
huidige bibliotheek, het lostrekken van de woningbouw en het verbeteren van de entree van het dorp (Kievitsweg).

Inspraakbijeenkomst
Maandag 12 september 2016 is er een aparte inspraakbijeenkomst waar u uw mening kunt geven over ons voorstel aan de raad. Ook als u niet wilt inspreken, bent u van harte welkom. De bijeenkomst is in de kerk aan de Nicolaas Grijpstraat 24 in Grijpskerk en begint om 19.30 uur. Wilt u inspreken, geeft u dit dan voor maandag 12 september aanstaande door aan de griffier via griffie@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 81. Voor vragen over de inspraakbijeenkomst en/of procedure kunt u ook met de griffier contact opnemen.
Raadsvergadering
Maandag 19 september vergadert de raad over bovenstaand voorstel. De vergadering is in het gemeentehuis, Hooiweg 9 in Zuidhorn. U bent van harte welkom. Tijdens deze vergadering kunt u niet meer inspreken over dit onderwerp. Het raadsvoorstel vindt u op www.zuidhorn.nl/mfcgrijpskerk.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.


Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk