De Nieuwe Wierde geboren, rampspoed bezworen

-GroenLinks in de gemeenteraad over de Wierde

Fractievoorzitter van GroenLinks, Klaas-Wybo van der Hoek, in de raadsvergadering over de toekomst van de Wierde:

"De Wierde verloren, rampspoed geboren": dat was de stemming in Grijpskerk eind februari 2016. Toen kondigde de Zonnehuisgroep Noord immers de sluiting van De Wierde in Grijpskerk aan.

Er heersten ongeloof en verslagenheid. En er was sprake van een groeiende woede. Wat moest er met de bewoners gebeuren? Wat zou er met de werknemers en vrijwilligers gebeuren? Wat betekende dat voor de leveranciers en de economie van Grijpskerk?
Kortom: hoe groot wordt de aanslag op de leefbaarheid van het dorp?
De woede werd gevoed door de feiten dat de Wierde geen verlies maakt en het aantal ouderen in Grijpskerk groeit. Die feiten maken het geheel onlogisch om De Wierde te sluiten.

Na de schok van de aangekondigde sluiting geloofden weinigen dat de Wierde te redden was. Gelukkig waren er de Grijpskerkers, de Cliëntenraad, de vereniging Dorpsbelangen, deze raad en een drietal Grijpskerker raadsleden die weigerden zich neer te leggen bij de sluiting. Een stevige motie van deze raad en twee goed bezochte bijeenkomsten in de Grijpskerker kerk laten zien dat wij de Wierde niet laten vallen. Het werk van een zeer actieve Cliëntenraad, de werkgroep en actieve wethouders geeft zicht op het behoud van een belangrijk deel van de Wierde. GroenLinks heeft grote waardering voor de inzet van de betrokkenen. Het laat zien dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten en dat onze maatschappelijke werkelijkheid in hoge mate maakbaar is, als er maar politieke en maatschappelijke wil is. De grote opkomst bij de inspraakavond van vorige week laat nog eens zien dat de Grijpskerkers de Wierde niet laten vallen. Onze fractie heeft ook grote waardering voor al diegenen die uit hun huizen zijn gekomen om hun betrokkenheid te tonen. Dat geldt ook voor de moeite die de insprekers hebben genomen om voor een goed gevulde kerkzaal hun verhaal te doen!

Het college heeft de signalen uit Grijpskerk goed verstaan. De richting voor de oplossing die het college voorstelt, is logisch op grond van de huidige kennis van zaken. Deze richting geeft zicht op een duurzame toekomst voor de Nieuwe Wierde. Deze biedt toekomst voor de bewoners, werknemers, vrijwilligers en de leefbaarheid van Grijpskerk.

Er blijven natuurlijk vragen. Er zijn verschillende organisaties die hun medewerking moeten bevestigen. Gaat dat inderdaad gebeuren? Als een of meer organisaties afhaken, is er dan een plan B? Moet de steun niet langer duren dan de vijf jaar, zoals Dorpsbelangen Grijpskerk ook voorstelt?

Politiek gezien is er nog een hamvraag: hoe komt het met het multifunctionele centrum? Het ligt voor de hand om in een tijd van krimp in de voorzieningen, deze te bundelen. Er is daardoor een grotere kans op een gezonde financiële toekomst.
Door de keuze voor een bundeling in de Nieuwe Wierde komt er tegelijkertijd een ander licht op het plan voor de locatie Rabolocatie/Vogelzang/entree Grijpskerk.

Wat de fractie GroenLinks betreft gaat het bij deze politieke hamvraag niet om óf- óf, maar om én- én.
Wij kiezen dus met de Cliëntenraad, Dorpsbelangen, de overgrote meerderheid van de Grijpskerkers en het college voor de Nieuwe Wierde. Hier niet voor kiezen, legt een bom onder het voortbestaan van een voorziening voor ouderen in Grijpskerk met alle vergaande gevolgen voor de leefbaarheid van Grijpskerk.

Tegelijkertijd zijn er daarnaast nog een tweede en derde belangrijke opgave voor Grijpskerk.

De tweede opgave is het vaart maken met het plan voor de Rabolocatie/Vogelzang/entree Grijpskerk. De discussie is al vanaf 2009 of eerder bezig. We kunnen ons voorstellen dat de betrokken ondernemers teleurgesteld zijn in het gebrek aan voortgang. We kunnen ons ook niet aan de indruk onttrekken dat er door de gemeente bepaalde verwachtingen zijn gewekt. Daarom vindt onze fractie van GroenLinks dat er nu een duidelijk plan van aanpak moet komen met een duidelijk tijdpad. Aan de gemeente -het college dus- is het ook goed en nodig in gesprek te blijven zonder onterechte verwachtingen te wekken. Wat ook helpt in de discussies is een gedragen actuele dorpsvisie: hebben we een gedeeld beeld van wat en hoe Grijpskerk moet worden over tien, twintig, dertig jaar en hoe werken we daar naartoe? Daarom lijkt het verrassend dat het college het bestemmingsplan Grijpskerk onlangs heeft ingetrokken. Dit heeft het college juist gedaan om ontwikkelingen op korte termijn mogelijk te maken. Nù een bestemmingsplan vaststellen met uitgangspunten die je niet wil gaan verwezenlijken, zorgt voor vertraging. Wij zijn hierover dan ook positief. Maar blijkbaar heeft het college het waarom van deze beweging niet weten over te brengen. Wanneer komt hier trouwens weer beweging in?

De derde opgave is het op gang helpen van de woningbouw in Grijpskerk. Uit het antwoord op onze vragen hierover kunnen we opmaken dat er genoeg kansen zijn. Tot op heden zijn ze niet benut. En er lijkt een verschil in de uitkomsten van het onderzoek en de berichten van de makelaar en uit het dorp. Daarom kunnen we ons voorstellen dat de Grijpskerkers het gevoel hebben dat er niets kan en zou mogen. GroenLinks kan zich in sommige bittere opmerkingen hierover op de inspraakavond van vorige week vinden.
De makelaar –door het college geraadpleegd- zegt juist óók dat er vraag is, maar geeft daarbij aan in welke prijsklasse die ligt. Er is wel degelijk behoefte aan woningbouw, zij het op maat en in kleine aantallen voor bepaalde groepen. Men wil onder €150.000 een ruime nieuwbouwwoningen kopen – en het liefst onder de €125.000. Het probleem is dat je daarvoor geen nieuwe koopwoningen kunt bouwen. Ook mag er best vrijstaand worden gebouwd. Daarvoor moet men echter de grond kopen van de ontwikkelaar, en die wil dat niet tegen de prijs die men wil betalen. Het gevolg: inwoners boos op de gemeente (terwijl de ontwikkelaars de grond hebben) en de ontwikkelaar boos op de gemeente, omdat deze het verschil niet bijpast (wat helemaal niet mag van de wet). Dus: iedereen boos op een gemeente die feitelijk gewoon planologische ruimte geeft voor nieuwbouw.
Een belangrijk deel van de oplossing is betere communicatie!
Een ander deel van de oplossing: de gemeente kan in ieder geval de regie nemen op de grond. Die is de gemeente in Grijpskerk helemaal kwijt. Dus ook voor de entree/Kievitsweg: zelf de regie nemen en niet op voorhand jezelf afhankelijk maken van bouwers/ontwikkelaars. In de Oostergast maken we juist de switch naar actief grondbeleid. Waarom niet ook in Grijpskerk? Als toch iedereen naar de gemeente kijkt, kun je maar beter zelf ook het initiatief in handen hebben. Zo nodig moet de gemeente met de provincie op zoek naar nieuwe locaties.
Juist die een, twee, drie woningen per jaar zijn uiterst belangrijk voor een dorp. Helemaal als je die afzet tegen de snelheid waarmee nu in de Oostergast in het dorp Zuidhorn de huizen uit de grond schieten. De handen moeten ook in andere dorpen uit de mouwen.

Samenvattend: er moet vanuit een samenhangende visie op het dorp gehandeld worden. GroenLinks ziet drie opgaven voor Grijpskerk: het verwezenlijken van de Nieuwe Wierde, vaart in het plan Rabolocatie/Vogelzang/entree en het op gang brengen van de woningbouw. En de gemeente moet echt investeren in de communicatie met Grijpskerk en betrokkenen. De Nieuwe Wierde geboren, rampspoed bezworen. Het college kan en moet aan het werk met de drie opgaven. Daarom onze moties.”

GroenLinks diende drie moties in samen met andere fracties; daarnaast diende de PvdA een motie in mede namens GroenLinks.
Een motie draagt het college op om –als dat nodig blijkt- langer een bijdrage te geven aan de Nieuwe Wierde dan de voorgestelde vijf jaar. De drie andere moties dragen het college op nu écht concrete plannen te maken voor de Rabolocatie/Vogelzang/entree Grijpskerk en het op gang helpen van de woningbouw. Al deze vier moties werden unaniem aangenomen.

 

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk