Goed nieuws vanuit de Wierde

Er is een nieuwe zorgaanbieder voor de Wierde. Als de Nederlandse Zorgautoriteit akkoord gaat, neemt de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) vanaf 1 januari 2017 de zorg over van Zonnehuisgroep Noord. Daarover bereikten beide partijen afgelopen week overeenstemming.

Vertrouwen
Dit resultaat is natuurlijk fantastisch nieuws voor de bewoners van de Wierde, voor het personeel, en voor de inwoners van alle dorpen van de voormalige gemeente Grijpskerk. Aan een lange periode van onzekerheid is een eind gekomen. Dat er vertrouwen in een goede afloop was, blijkt wel uit het feit dat geen enkele bewoner is vertrokken gedurende het jaar en de instroom van nieuwe bewoners in stand bleef. Er is totaal geen onrust in de Wierde geweest, en vooral dit laatste is een groot compliment voor het personeel.


Intensieve samenwerking
Vanaf half februari heeft de cliëntenraad intensief samengewerkt met de gemeente, met de huisarts en met een groot aantal betrokken deskundigen. De gemeente heeft voor professionele ondersteuning gezorgd voor de initiatiefgroep. Vanuit deze initiatiefgroep zijn overleggen geweest met het zorgkantoor, met de verhuurder van het gebouw en met een aantal zorgaanbieders. Tussentijds is de voltallige gemeenteraad een aantal keren geïnformeerd. Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor de Wierde als vestigingsplaats voor het multifunctionele centrum, een belangrijke stap voor de overlevingskansen van de Wierde.

Belangrijke rol informele rol
De wetgeving in Nederland verandert, en daarom moeten we ons voorbereiden op een toekomst waarin ouderen langer thuis blijven wonen. Dat betekent een belangrijkere rol voor wat we de informele zorg noemen, in aanvulling op de mantelzorg enerzijds, en de formele (verpleeg)zorg anderzijds. Een soepel niet-bureaucratisch systeem van een combinatie van formele en informele zorg, met een belangrijke rol voor NNCZ, de wijkverpleegkundige, de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de organisatie van veel vrijwilligers. De bedoeling is dat de coöperatie De Nieuwe Wierde deze taken gaat coördineren. Deze benadering past uitstekend bij de gekozen zorgaanbieder NNCZ.

Betrokkenheid
Deze ontwikkeling was niet mogelijk geweest zonder de hartverwarmende inzet en ondersteuning van de Grijpskerker (inclusief de buitendorpen) bevolking. De betrokkenheid bij de Wierde blijkt uit de gulle gaven bij een crowdfundingsactie (via de Rabobank) voor de oprichting van de coöperatie (opbrengst ruim €18.500), genereuze bijdragen van het Groene Kruis en SNS-fonds, de zeer druk bezochte bijeenkomsten in de PKN-kerk, en tot slot de unanieme steun van de gemeenteraad bij het besluit voor de ondersteuning van de cliëntenraad en bij het besluit over de investeringen ten behoeve van het MFC en de exploitatie.

Kortom: een positief zorgbericht in 2016!

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk