Gaswinning Pieterzijl-Oost

Ingezonden door Geertje Dijkstra, raadslid VVD

Geboren en getogen in het dorp Warfstermolen (gemeente Kollumerland) en thans woonachtig in Grijpskerk (gemeente Zuidhorn) moet mij van het hart dat het dossier van de gaswinning voor mij, maar voor alle bestuurders, zowel lokaal als landelijk een loodzwaar dossier is. Het is erg moeilijk om niet alleen mee te gaan in emotie, maar dat je ervoor moet zorgen dat er vooral inhoudelijk naar een dergelijk dossier wordt gekeken. Bestuurders moeten niet alleen maar gaan protesteren en demonstreren, maar moeten ervoor zorgen dat ze besturen, inhoudelijk reageren en hun verantwoordelijkheid nemen.

Ik heb de afgelopen weken naar alle inwoners geluisterd, die mij hebben gebeld, gemaild, of geappt uit zowel de gemeente Zuidhorn als uit de gemeente Kollumerland en kan niet anders concluderen dan dat we allemaal hetzelfde willen. De fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn heeft dan ook richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook tijdens de laatste raadsvergadering richting het College van B&W inhoudelijk gereageerd.

De afgelopen tijd hebben ons op vele manieren berichten bereikt over de onrust en verwarring die onder onze inwoners en daarbuiten is ontstaan als gevolg van het voorgenomen besluit betreffende de gaswinning bij Pieterzijl-Oost. Ook de fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn is ongerust over dit voorgenomen kabinetsbesluit. Wij hebben onze zorgen dan ook rechtstreeks geuit bij de minister in Den Haag, alsook bij de woordvoerder in de Tweede Kamer.

Wat de fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn heeft vernomen vanuit Den Haag is dat vanaf 20 maart 2017 er vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat veelvuldig contact is geweest met het gemeentebestuur van de gemeente Zuidhorn over de gaswinning Pieterzijl-Oost. Het ministerie heeft hier veel tijd in gestoken en ervoor gezorgd dat het tot nu toe een zorgvuldig proces is geweest. Ook het ministerie vindt dat gaswinning veilig en verantwoord moet zijn, zonder nadelige gevolgen voor mens en milieu. Voor de gaswinning bij Pieterzijl-Oost heeft het Ministerie van EZ en Klimaat dan ook aan alle (veiligheids)adviseurs advies gevraagd.

En let wel: Hieruit zijn vooralsnog geen zwaarwegende veiligheidsbezwaren voor de gaswinning naar voren gekomen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die onafhankelijk toezichthouder is en het kabinet adviseert over mijnbouwactiviteiten heeft aangegeven dat er geen nadelige gevolgen bekend zijn. Het kabinet moet er vanuit kunnen gaan dat een dergelijk, onafhankelijk, deskundig orgaan goede adviezen afgeeft.

Recent vernam de fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn dat er een breuklijn zou zijn tussen de gaswinputten in Grijpskerk en Pieterzijl, die een onvoorspelbaar karakter heeft. En daarbij werd vorige week zaterdag tijdens de protestactie door de wethouder van de gemeente Zuidhorn (GL) en public aangegeven dat deze effecten en risico’s nooit zouden zijn onderzocht. Toen gingen bij ons de alarmbellen rinkelen … en rees de vraag of dit überhaupt wel bekend zou zijn bij het Ministerie in Den Haag.

Vragen die daarbij door ons hoofd gingen waren o.a. Waarom heeft het SodM dit niet aangekaart? En waarom heeft het gemeentebestuur van de gemeente Zuidhorn (GL, CDA, CU) het afgelopen jaar dit dan niet eerder ingebracht en besproken met het SodM en Technische commissie bodembeweging (Tccb)? Waarom is er door het gemeentebestuur van de gemeente Zuidhorn (GL, CDA, CU) niet druk uitgeoefend om een diepgaande MER-studie (milieueffectrapportage) af te dwingen? En wat kunnen we nog bewerkstelligen met onze buurgemeente Kollumerland? Immers de daadwerkelijke locatie ligt in het dorp Warfstermolen, gemeente Kollumerland. Is er wel contact geweest met onze buurgemeente?

Dat hebben we gelijk uitgezocht, maar wat wij vooral belangrijk achten was om met spoed onze zorgen over deze breuklijn te uiten bij onze minister in Den Haag. Dat is gelukt! Er zijn inmiddels meerdere contactmomenten geweest. We hebben de maatschappelijke onrust aangekaart en hebben het ministerie ingelicht over de recente aardbeving bij Lauwerzijl – Kommerzijl, op steenworp afstand van Pieterzijl. Vorige week zijn wij opnieuw persoonlijk door het ministerie gebeld en is aangegeven dat gaswinning veilig en verantwoord moet zijn, zonder nadelige gevolgen voor mens en milieu. We hebben het College van B&W gevraagd om vorengenoemde aspecten dan ook mee te nemen in de nog te versturen zienswijze.

Daarnaast heeft de fractie van de VVD tijdens de raadsvergadering twee moties ingediend. Beide moties zijn unaniem aangenomen, dat wil zeggen dat deze moties door alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn gesteund. Het College van B&W is nu aan zet.

Het College van B&W in de gemeente Zuidhorn is opgedragen:

  • Op korte termijn contact op te nemen met het SodM over de effecten en risico’s, in ieder geval voor het definitieve besluit door de minister wordt genomen en de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van dit gesprek.
  • Om contact te zoeken met de gemeente Kollumerland en zo spoedig mogelijk een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

De fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn zal de aangenomen moties doorsturen naar het Ministerie en woordvoerder in de Tweede Kamer. Wij zullen er alles aan doen om de minister te informeren, zodat er een verantwoorde keuze kan worden gemaakt.

Namens de fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn,

Geertje Dijkstra-Jacobi,

 

(Bovenstaand verhaal is eerder geplaatst op de Facebookpagina van de VVD in de gemeente Zuidhorn)

 

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk