Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks): Klimaatverordening Westerkwartier

GroenLinks Westerkwartier stelt voor een Klimaatverordening voor de nieuwe gemeente Westerkwartier op te stellen. GroenLinks-lijsttrekker Klaas-Wybo van der Hoek roept andere partijen in het Westerkwartier op om zich hierover vóór de komende verkiezingen van november uit te spreken: “Dat bevordert de duidelijkheid voor de kiezers.”


In de Tweede Kamer hebben in juni van dit jaar de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PVDA en SP afspraken gemaakt over een klimaatwet. De uitstoot van CO2 -broeikasgas- moet heel fors teruggedrongen worden. Er komt een jaarlijkse Klimaatdag (in oktober): een soort Prinsjesdag over het klimaat en de doelstellingen van de Klimaatwet. Gezien de brede steun in de Tweede Kamer is het de verwachting dat deze klimaatwet wordt aangenomen. Nederland wordt het zevende Europese land met een wet waarin staat hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten.


De klimaatwet kent drie doelstellingen: – Een vermindering van de CO2-uitstoot tot een niveau dat 95 procent lager ligt in 2050 dan in 1990. – Al een vermindering van 49 procent van de CO2-uitstoot in 2030 vergeleken met 1990. – 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.


Klaas-Wybo van der Hoek: “Zo’n Klimaatverordening die wij voorstellen, is de gemeentelijke vertaling van die klimaatwet. Een gemeentelijke verordening is immers een algemeen verbindend voorschrift, dat door een gemeenteraad wordt vastgesteld. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau.”


Het Nationale Klimaatberaad onder voorzitterschap van Ed Nijpels presenteerde in juli van dit jaar het Klimaatakkoord: feitelijk de uitwerking van de klimaatwet door maatschappelijke organisaties. Dat werkt het doel van de vermindering van 49 procent CO2-uitstoot in 2030 uit. Concreet worden er op vijf gebieden maatregelen verwoord: voor elektriciteit, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en voor landbouw en landgebruik. Het Klimaatberaad is het overlegorgaan dat tot een nationaal Klimaatakkoord is gekomen. Het Klimaatberaad bestaat uit maatschappelijke organisaties, overheden en niet-gouvernementele organisaties.


Aartjan Feitsma, nummer vijf op de kandidatenlijst van GroenLinks: ”Er wordt veel van gemeenten gevraagd. Dat is wel terecht, want uit onderzoek van GroenLinks blijkt dat gemeentelijk beleid invloed kan hebben op meer dan éénderde van de landelijke CO2-uitstoot. Een gemeente kan en moet dus een grote rol vervullen bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. De basis is: het bevorderen van een circulaire en duurzame economie. Minder wegwerpen en meer repareren. Een gemeente kan de warmtevoorziening in woningen en andere gebouwen verduurzamen. Natuurlijk dienen er aardgasloze woningen gebouwd te worden en kunnen er veel meer zonnepanelen op de daken geplaatst worden, te beginnen op alle schoolgebouwen. Ook dient de gemeente er beter voor te zorgen dat bedrijven en instellingen hun gebouwen vergroenen. Via de milieuwet zijn de eigenaren van gebouwen namelijk verplicht energiebesparende maatregelen door te voeren. Op het gebied van verkeer en vervoer liggen er ook mogelijkheden om als gemeente bij te dragen aan een beter milieu. Bevorderen van elektrisch rijden en reizen met het openbaar vervoer helpt ook. In onze gemeente zijn er betrekkelijk veel landbouwbedrijven. Vele doen al het nodige, maar ze kunnen nog meer doen.


Klaas-Wybo van der Hoek: “Graag neemt GroenLinks in de Klimaatverordening Westerkwartier doelen en maatregelen op voor de komende raadsperiode. We willen werken vanuit het doel om die 49% vermindering in 2030 te bereiken. Voor GroenLinks is het daarbij van groot belang dat we zogenaamde klimaatarmoede voorkomen: gezinnen en huishoudens met een gering of modaal inkomen die in de knel komen door de energierekening vanwege de kosten voor de omschakeling. Het zou mooi zijn dat de partijen die mee willen doen aan zo’n akkoord, hun steun vóór de verkiezingen kenbaar maken. Een onderdeel van de Klimaatverordening Westerkwartier is het instellen van een Westerkwartier Klimaatberaad met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die in de nieuwe gemeente actief zijn. Dat Klimaatberaad krijgt als taken: effectieve maatregelen uit te werken, draagvlak voor elkaar krijgen en stimuleren van de uitvoering. Een ander onderdeel van de Klimaatverordening is de taak die het nieuwe college krijgt om een meerjarenplan voor het klimaatbeleid op te stellen.”


 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk