Tijdelijke huisvesting Lauwers College Grijpskerk

Tijdelijke huisvesting Lauwers College Grijpskerk

Door onvoorziene groei van het aantal leerlingen kampt het Lauwers College in Grijpskerk met een acuut capaciteitstekort. Sinds de invoering van het Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) is het aantal leerlingen fors toegenomen. Om dit op te lossen is gekozen voor tijdelijke huisvesting in het gebouw van Kerkplein 6 die met ingang van het schooljaar 2020-2021 in gebruik kan worden genomen.

Toename aantal leerlingen

Het Lauwers College is in het schooljaar 2018-2019 gestart met gepersonaliseerd onderwijs (GO). Dit betekent dat de leerlingen in overleg met hun coaches keuzes maken om zelfstandig in groepjes te werken of juist in een klassikale setting uitleg van een docent te ontvangen. Dit nieuwe onderwijsconcept blijkt ouders en leerlingen aan te spreken. Daardoor neemt de instroom van leerlingen op het Lauwers College substantieel toe. In het schooljaar 2017-2018 telde de school 273 leerlingen. Na de invoering van het GO is dit aantal gestaag gegroeid naar 320 leerlingen.

Onderzochte oplossingen voor ruimtetekort

Het bestaande ruimtetekort is in eerste instantie en in goed overleg met de school in 2018 opgelost door het plaatsen van een losse unit op het terrein van de school en gebruik te maken van een leegstaand lokaal in basisschool De Borgstee. Dit is echter onvoldoende voor het nijpende ruimtetekort waarmee het Lauwers College nu geconfronteerd wordt. Er is ook gekeken naar het onderwijsconcept bij de onderzochte oplossingen, omdat het vraagt om een ruimte-indeling waarbij de klassikale indeling voor een deel overgaat in grotere leerpleinen en kleine werk- en coachruimten.

De oplossing: Kerkplein Zes in Grijpskerk

Uiteindelijk is er voor gekozen om het gebouw van Kerkplein Zes geschikt te maken voor tijdelijke huisvesting. Het gebouw  beschikt over voldoende vloeroppervlakte om daar na enkele bouwkundige aanpassingen drie lokalen en twee kleinere ruimten te realiseren. Daarmee biedt de gemeente het Lauwers College op zeer korte termijn gelegenheid om leerlingen in Kerkplein Zes te huisvesten en ontstaat er ruimte in het hoofdgebouw van de school. Verwacht wordt dat Kerkplein Zes tot tenminste 1 januari 2021 voor tijdelijke huisvesting beschikbaar is. De tussenliggende tijd wordt benut om in samenspraak met het Lauwers College en Dorpsbelangen Grijpskerk onderzoek te doen naar andere geschikte locaties ten aanzien van de huisvesting voor de middellange termijn.

Wethouder Hielke Westra is blij met deze oplossing: “Met dit besluit hebben we voor nu een nijpend ruimteprobleem bij het Lauwerscollege kunnen oplossen voor het nieuwe schooljaar”.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk